Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA DİLE GETİRİLMEYEN HUSUSLAR HK.

KARAR: İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA DİLE GETİRİLMEYEN HUSUSLAR İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-29

“…Netice itibariyle …. mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği (şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç) anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin 08.11.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu iddiaya şikâyet başvurusunda yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki başvuru sahibinin bu iddiasının, ihalede isteklilerce sunulan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu ancak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun tarihi olan 29.11.2021 tarihi itibarıyla dahi idarece alınmış bir ihale komisyon kararının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan iddianın idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almamasından dolayı başvuru sahibinin söz konusu iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hüküm gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır…”