Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA YER VERİLMEYEN İDDİALAR HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA YER VERİLMEYEN İDDİALAR, İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUNA KONU EDİLEMEZ.

KARAR NO : 2015/31

KARAR TARİHİ : 12.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından 02.07.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kamu Hastaneler Birliğine Bağlı Eskişehir Devlet Hastanesinin C Blok Hidrolik Asansör Yapım İşi” ihalesine davacı da dahil olmak üzere 6 isteklinin katıldığı, S. Asansörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi, P. Yap. Malz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 05.07.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin S. Asansörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, davacının, ihale üzerinde bırakılan S. Asansörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin teklif zarfında Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde belirtilen belgelerden “Kat ve kabin kapıları ve hidrolik güç ünitesi ürün katalogları” belgelerinin bulunmadığı, ikinci teklif sahibi P. Yap. Malz. Tek. San. .Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında ise Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde belirtilen belgelerden hiçbirinin bulunmadığı iddiasıyla 11.07.2013 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun 15.07.2013 tarihli yazısı ile reddedildiği, 23.07.2013 tarih ve 24302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddianın yanı sıra ihale üzerinde bırakılan şirketin iş deneyim belgesinin benzer iş grubu olarak belirlenen B/III grubunda yer almadığı iddiasıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde 05.08.2013 tarih ve 2013/UY.11-3197 sayılı karar ile; “İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 2.2. maddesinde istekli firmaların asansörlerle ilgili ihale esnasında teklif zarfında sunmaları gerekli belgelerin sayıldığı, teknik şartnamelerde isteklilerin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belgelere idari şartnamelerin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde yer verilmesi gerektiği, incelenen ihalede ise söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin 7. maddesinde ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden idarece yapılan değerlendirmenin ihale mevzuatına aykırı olmadığı sonucuna varıldığından itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği; başvuru sahibinin 2. iddiasının ise; idareye yapılan şikayet başvurusunda ileri sürülmeksizin doğrudan Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülmüş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince usul yönünden reddedilerek esasının incelenmediği, söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin Teknik Şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, yeterlik koşulu olduğu ve bu belgeleri sunmayanların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği açıktır.

Olayda; dava konusu ihaleye ait teknik şartnamede, istekli firmaların, teklif zarflarında bazı bilgi ve belgeleri vermeleri gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilerek, Teknik Şartnamede belirtilen asansörlerle ilgili bilgi ve belgeleri (garanti belgesi, sertifıkasyon belgesi, ürün katalogu vb.) teklifle birlikte sunmalarının istenildiği, ancak ihaleyi yapan idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan bilgi ve belgelerin aranmadığı, nitekim ihale üzerinde bırakılan S. Asansörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen P. Yap. Malz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Teknik Şartnamenin 2.2. maddesinde sözü edilen belgeleri sunmadıkları, bu hususun dava konusu Kamu İhale Kurulu kararına ilişkin esas inceleme raporunda da tespit edildiği görülmektedir.

Bu durumda; teknik yeterlik belgesi olarak istenen belgeleri teklif ekinde sunmamaları nedeniyle yeterlik koşulunu sağlamadıkları açık olan S. Asansörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile P. Yap. Malz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, davacının bu iddiayla yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Her ne kadar davacı tarafından; ihale üzerinde bırakılan şirketin iş deneyim belgesinin benzer iş grubu olarak belirlenen B/III grubunda yer almadığı iddiasına yönelik itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ise de; olayda, 05.07.2013 tarihinde kesinleşen ihale kararı alındığı ve kararın 09.07.2013 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından 11.07.2013 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak idareye yapılan şikayet başvurusunda söz konusu iddianın ileri sürülmediği, doğrudan Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürüldüğü görülmekte olup; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18. maddesi gereği başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddialar ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı olarak inceleme yapılabileceğinden, Kurul tarafından, söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince usul yönünden reddedilmesinin mevzuata uygun olduğu, davacının bu iddiasına itibar edilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır…