Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA YER ALMAYAN İDDİALAR HK

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA YER ALMAYAN İDDİALAR İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEZ.

KARAR NO : 2015/134

KARAR TARİHİ : 27.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden;… sunulan 5 tekliften,… 3 firmanın teklifi için aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, davacı firma tarafından sunulan açıklamanın uygun görülmemesi üzerine teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı firmanın… itirazen şikâyet başvurusunda bulunarak açıklama kapsamında sunulan belgelerin fatura asılları olduğu ve gerçek piyasa fiyatlarını yansıttığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın sundukları A1 ve K1 belgelerinin araç sahiplerine ait olduğu ve kiralanan araçlarda bu belgelerin sunulamayacağı, ihale ilanı olan 25.11.2013 tarihi ile ihale tarihi olan 24.12.2013 arasında mevzuat gereği 40 gün bulunması gerekirken bu süreye riayet edilmediği, teknik şartnamenin hükümlerinin mevzuata aykırı olduğu, davacı firmanın şikayet başvurusu neticelenmeden geçici teminatının iade edildiği ve yaklaşık maliyet hesabının piyasa koşullarına göre yapılmadığının iddia edildiği, dava konusu kurul kararında ise, açıklama kapsamında sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği‘ nin 79.4.2.16 ve 79.4.2.4 maddelerine uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın sunduğu belgeler ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaya ilişkin olarak hak kaybının bulunmadığı, zira kendisinin teklifinin zaten değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale ilan tarihi ve ihale tarihi arasında geçen süreye ilişkin olan iddiaya, teknik şartnamenin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin iddiaya ve yaklaşık maliyete ilişkin iddiaya yönelik olarak da, tüm ilana ve dokümana ilişkin itirazların en geç ihale tarihinde yapılması gerektiği ve süre yönünden reddi gerektiği, şikayet başvurusu neticelenmeden evvel teminatın iade edilmesine ilişkin iddiaya yönelik olarak da, şikayet başvurusunda bu konuya yer verilmediği, dolayısıyla itirazen şikayete konu edilemeyeceği belirtilerek oyçokluğu ile itirazen şikayet başvurusunun… 2014/UH.I-1136 sayılı karar ile reddedilmesi üzerine işbu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı görülmüştür.

Yukarıda açık metnine yer verilen mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacı firmanın aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgelerde meslek mensubu kaşesinin bulunması gerektiği ancak davacının sunduğu belgelerde böyle bir kaşe bulunmadığı, şikâyet başvurusu neticelendirilmeden teminatın iade edilmesine ilişkin iddianın itirazen şikâyete konu edilemeyeceği, ihale ilanına ve ihale dokümanına ilişkin iddiaların ise mevzuata göre en geç ihale tarihinde ileri sürülmesi gerektiğinden anılan hususları içerir davacı iddialarına yönelik kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Buna karşın, davacı firmanın, ihale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın sunduğu A1 ve K1 belgelerine yönelik itirazının yetkisi olmaması gerekçesiyle reddedilmesinde, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye teklif sunulduğu ve istekli statüsünü kazandığı göz önüne alınarak, itirazen şikâyetin bu unsur bakımından esasının incelenmesi gerekirken ehliyet yönünden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacı firmanın itirazen şikâyet başvurusunda 2. iddiasına yönelik ret işleminin iptaline, davanın diğer iddialara yönelik kısmının ise reddine…