Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞLAMA SÜRESİ HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSU HUKUKA AYKIRI İŞLEM VEYA EYLEMİN FARKINA VARILDIĞI VEYA FARKINA VARILMIŞ OLMASI GEREKEN TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/861

KARAR TARİHİ : 21.05.20154

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlıkta; davacı iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda; ihale üzerinde kalan şirketin ihale teklifinde idareye sunduğu iş deneyim belgesinin usulsüz olduğu iddia edilmekte olup, davacı tarafından söz konusu aykırılığı ihale kararının tebliği ile öğrenmesinin mümkün olmadığı, kendisine 10.02.2015 tarihinde gönderilen ihbar dilekçesi ile öğrendiği beyan edilmiştir.

Bakılan davada, “Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri 1. Etap İşleri (Deplaseler, Yollar ve Paneller) ihalesine ilişkin kesinleşen ihale kararı başvuru sahibince 26.01.2015 tarihinde tebellüğ edilmiş ise de, şikayet ve itirazen şikayet konu edilen iddiaların ihale sürecinde veya kesinleşen ihale kararının davacıya tebliği ile öğrenilemediği ve öğrenme imkanı da bulunmadığı, başvuru sahibinin şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 10.02.2015 tarihini belirttiği ve bu iddianın aksinin idare tarafından ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacı şirket tarafından, ihale sürecine ilişkin hukuka aykırılığın 10.02.2015 tarihinde farkına varıldığı ve bu tarihten itibaren süresi içerisinde şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde belirtilen sürelere göre şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulunca işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken şikayet başvurusu sahibinin süresinde şikayet başvurusunda bulunmadığından bahisle bu talebinin süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.