Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNDEN ÖNCE İDAREYE BİR ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMAMASI VE İPTAL KARARININ İTİRAZEN ŞİKÂYET ÜZERİNE ALINMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UY.IV-1189

“Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 06.09.2022 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine istinaden iptaline” ifadesine yer verilerek söz konusu ihalenin, ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin iptali kararının Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi amacıyla ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusu olup olmadığı konusunda 23.09.2022 tarihli ve 20712 sayılı yazı ile idareden bilgi talep edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 27.09.2022 tarihli ve 26308 sayılı yazıdan ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

          

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.”