Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMASI HK.

KARAR: İHALE İLANINDA YER ALAN HUSUSLARA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURUSU SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAZSA İDDİALAR SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-472

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihini, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, işin süresine yönelik iddianın ihale dokümanının ilana yansımış hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak İhale İlanı’nın yayımlandığı tarih olan 16.02.2022 tarihini izleyen 10 (on) gün içerisinde en geç 28.02.2022 (tatil gününe denk gelmesi nedeniyle) tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 11.03.2022 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda yapılan inceleme sonucunda, ilanda yer alan hususlara yönelik 11.03.2022 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”