Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİ İMZALAYANIN İMZA BEYANNAMESİ HK.

KARAR: ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİ İMZALAYAN KİŞİYE AİT İMZA BEYANNAMESİNİN ASLI VEYA YETKİLİ MERCİLERCE ONAYLI ÖRNEĞİNİN OLMAMASI HALİNDE BAŞVURU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-360

“Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer almadığı tespit edilmiştir. Temsile ilişkin olarak sunulan belgelerin ve vekaletnamenin fotokopi oldukları, ayrıca vekaletnamenin itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya dair yetki ibaresi içermediği gibi imza beyannamesindeki imza ile itirazen şikayet dilekçesindeki imzanın uyuşmadığı, bir diğer ifadeyle itirazen şikayet dilekçesindeki imzanın kime ait olduğunun tevsikinin yapılmadığı,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksiklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 02.03.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 03.03.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 14.03.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin, on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 14.03.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”