Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİN EKİ HK.

KARAR: ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNE İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGENİN EKLENMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1549

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 4

“25.01.2017 tarihli ve 29959 Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen değişiklikle, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için ihaleyi yapan idareye sunulan şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren idareye şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgeyi eklemesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını 09.11.2022 tarihinde indirdiği, ihale dokümanına yönelik olarak 09.11.2022 tarihinde idareye e-şikâyet başvurusunda bulunduğu, e-şikâyet başvurusu ekindeki “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak 25.08.2009 tarihli ve 7383 sayılı gazetenin 361 ve 362’nci sayfaları ile 07.06.2019 tarihli ve 9843 sayılı gazetenin 856’ncı sayfasına atıf yaptığı görülmüştür. 25.08.2009 tarihli ve 7383 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde başvuru sahibi şirketin kuruluşuna yönelik şirket ana sözleşmesinde yer alan hususların tescil edildiği, “Amaç ve konu” başlıklı 3’üncü maddede şirketin faaliyet konularının düzenlendiği, ancak söz konusu maddede yer alan faaliyet konuları arasında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.  07.06.2019 tarihli ve 9843 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde ise tescil edilen hususların pay devri, müdürler ve yetkililerin belirlenmesine ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından idareye yaptığı e-şikâyet başvurusu ekinde Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu faaliyet belgesinde; “Meslek Grubu” kısmında “64-Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi” ifadesinin, “NACE Kodu” kısmında “81.21.01-Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)” ifadesinin, “Diğer Faaliyetler” kısmında “10.85.01-Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)

42.11.02-Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri

49.39.06-Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil)

81.30.90-Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı)

82.20.01-Çağrı merkezlerinin faaliyetler” ifadesinin yer aldığı, bu bağlamda da söz konusu belgede yer alan faaliyet konuları arasında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden ihalenin konusu işin, “Katı atık düzenli depolama sahası işletme hizmet alımı” işi olduğu, başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgelerde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, bu kapsamda başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği ve istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”