Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİN EKİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURUDA BULUNACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNE İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGEYİ EKLEMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-426

“25.01.2017 tarihli ve 29959 Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen değişiklikle, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için ihaleyi yapan idareye sunulan şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren idareye şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgeyi eklemesi gerekmektedir.

… doküman düzenlemelerinden ihalenin konusunun idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu, başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”