Hakkakul Logo Beyaz

ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU OLMAKSIZIN İHALENİN İDARECE İPTALİ İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK KURUMUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-933

“İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede idarenin iptal kararı öncesinde idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklifi idarece geçerli bir teklif olarak değerlendirildiği ve değerlendirme dışı bırakılmadığı görüldüğünden başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 2’nci maddesi gereğince ihalenin iptaline yönelik olmayan başvurular kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereği, kural olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece iptali işlemine ilişkin olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından başvurunun görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”