Hakkakul Logo Beyaz

ŞİKÂYETE KONU EDİLEBİLECEK İDARİ İŞLEM OLMASI HK.

KARAR: ŞİKÂYETE KONU EDİLEBİLECEK NİTELİKTE BİR İDARİ İŞLEM BULUNMAKSIZIN YAPILAN BAŞVURU REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-16

“…, başvuru sahibinin ek dilekçedeki anılan iddialarının tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olduğu, idareye şikâyet başvurusu ve sonrasında Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle ihale komisyonu tarafından alınmış kesinleşen ihale komisyonu kararının bulunmadığı, başvuru sahibinin iddia konuları ile ilgili olarak idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca tesis edilmiş kesin ve icrai nitelikte bir işlem bulunmadığı ve idarece yürütülmesi zorunlu bir idari işlem tesis edilmeden Kurum’a (30.12.2021) başvuruda bulunulduğu, dolayısıyla bu aşamada şikâyete konu edilebilecek nitelikte bir idari işlem bulunmaksızın yapılan başvurunun anılan Kanun’un 53’üncü maddesi çerçevesinde Kurum’un görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, başvurusu sahibinin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik söz konusu iddialarının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir…”