Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYETE KONU OLMAYAN İDARİ İŞLEM HK.

KARAR: ŞİKÂYETE KONU EDİLEBİLECEK NİTELİKTE BİR İDARİ İŞLEM BULUNMAKSIZIN YAPILAN BAŞVURU KAMU İHALE KURUMU’NUN GÖREV ALANINDA DEĞİLDİR

KARAR NO : 2023/UH.II-235

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 41, 42, 53 ve 54

“Şikâyete konu ihalenin dört kısımdan oluştuğu, 26 adet ihale dokümanı indirildiği, 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği görülmüş olup, 07.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararından şikayete konu 1 ve 2’nci kısımlarda ihalenin Ç… Temizlik İnşaat Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, adı geçen kısımlarda başvuru sahibi E… Grup Reklam ve Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin … 48.5’inci maddesinden; ihalenin 1 ve 2’inci kısımları kapsamında idare mutfağında herhangi bir aksaklıktan veya başka bir olağan dışı gelişmeden dolayı yemek çıkarılamaması halinde günlük yemeklerin temini için yüklenicinin en az günlük 750 yemek kapasiteli gıda üretim izin belgesine veya işletme kayıt belgesine, TSE 8985 üretim standardına uygunluk belgesine ve TSE 13075 gıda maddeleri taşıma uygunluk belgesine sahip olan bir yemek fabrikası ile yüklenici arasında yapılacak olan bağlayıcı taahhütte ilişkin sözleşmenin ve taahhütnamenin idare ile sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gerektiği anlaşılmıştır. 

Yapılan incelemede, şikayete konu ihalenin 1 ve 2’nci kısımları üzerinde bırakılan Ç… Temizlik İnşaat Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne sözleşmeye davet yazısının gönderilmediği tespit edilmiştir. Öte yandan, başvuru sahibi tarafından 19.12.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idarenin cevabı üzerine 02.01.2023 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde, Kurumun görevlerinden birinin ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, idareye şikâyet başvuru tarihi ve sonrasında Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle idare tarafından şikayete konu ihalenin 1 ve 2’nci kısımları üzerinde bırakılan Ç… Temizlik İnşaat Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne sözleşmeye davet yazısının gönderilmediği ve başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak idare tarafından tesis edilmiş kesin ve icrai nitelikte bir işlem bulunmadığı anlaşılmış olup, idarece yürütülmesi zorunlu bir idari işlem tesis edilmeden Kuruma (02.01.2023) başvuruda bulunulduğu ve dolayısıyla bu aşamada şikâyete konu edilebilecek nitelikte bir idari işlem bulunmaksızın yapılan başvurunun anılan Kanun’un 53’üncü maddesi çerçevesinde Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”