Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SINIR DEĞERİN ALTINDA TEKLİF SUNAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: BELLİ DURUMLARDA SINIR DEĞERİN ALTINDA TEKLİF SUNAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ AÇIKLAMA İSTENİLMEKSİZİN REDDEDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO:  2022/UH.II-548

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinden aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak ikili bir ayrımın bulunduğunun anlaşıldığı, buna göre idareler tarafından aşırı düşük teklif sahiplerinden ayrıntılı açıklama istenebileceği gibi, belli durumlarda da sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifinin açıklama istenmeksizin reddedilebileceği, mevcut ihalede İhale İlanı’nın 15’inci ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, başvuru sahibinin teklifinin idarece belirlenen sınır değerin altında kaldığı, bu durumda anılan isteklinin teklifinin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerekirken idare tarafından sehven aşırı düşük teklif açıklamasının talep edildiği, öte yandan idare tarafından söz konusu husus fark edilerek 15.03.2022 tarihinde yapılan “Aşırı Düşük Fiyat Sorgulaması İptali” konulu tebligat ile sehven aşırı düşük teklif açıklamasının talep edildiğinin ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca anılan isteklinin teklifinin reddedildiğinin belirtildiği, başvuru sahibinin 16.03.2022 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna ilişkin cevapta da bahse konu hususun belirtildiği dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi işleminde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”