Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YENİ BİR ŞİRKET KURARAK OLUŞAN ŞİRKET HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN YENİ BİR ŞİRKET KURMA YOLUYLA OLUŞAN ŞİRKETİN, TİCARİ İŞLETMENİN DEVAMI OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-809

“… mevzuat hükümleri birlikle değerlendirildiğinde; Türk Ticaret Kanunu‘nun “IV – Tür değiştirme 1. Genel hükümler” başlığı altında yer alan 180’inci maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu, 181’inci maddesinde ise, “Geçerli tür değiştirmeler” başlığı altında sayma yöntemiyle bir sermaye şirketinin dönüşebileceği sermaye şirketi türleri sayılmış, 182 ilâ 193’üncü maddelerde ise tür değiştirmeye ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Tür değiştirmeye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 180 ilâ 193’üncü maddelerde ticari işletmenin tür değiştirmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, genel düzenlemelerden hariç olarak 194’üncü maddesinde özel bir hüküm yer almıştır. Bu şekildeki düzenlemeden kanun koyucunun ticari şirketlerin tür değiştirmesiyle ticari işletmenin tür değiştirmesini aynı nitelikte görmediği anlaşıldığından, doğrudan bir atıf olmadıkça tür değiştiren ticari işletmelere diğer hükümlerin kıyasen uygulanamayacağı ve kamu ihale mevzuatı açısından yeni bir şirket kurma yoluyla oluşan şirketin, ticari işletmenin devamı olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Somut olayda iki limited şirket tarafından iş ortaklığı olarak teklif verilmiş ve sözleşmeye bağlanmış bir ihalede, iş deneyim belgesinin bu iş ortaklığının adına düzenlenmesi söz konusudur. N…Ltd. Şti., A…Ltd. Şti.den oluşan N… Ltd. – A… Ltd. Adi Ortaklığının sonrasında N…Limited Şirketi olmasıyla, elde edilen iş deneyim belgesinin tamamının N…Limited Şirketine geçmeyeceği, kamu ihale mevzuatı açısından N… Limited Şirketi’nin, N… Ltd- A… Ltd. Adi Ortaklığı ticari işletmesinin devamı olduğunun kabul edilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu şirketin sonrasında unvan değişikliği yoluyla   D… Limited Şirketine dönüşmesi ve anılan şirketin Ö…Ltd. Şti. tarafından devralınması sonrasında, başvuruya konu ihaleye teklif veren Ö…Ltd. Şti.nin şikâyete konu iş deneyim belgesini iş deneyimini tevsik amacıyla kullanamayacağı, aksi takdirde iş deneyim belgesi adına düzenlenen adi ortaklık niteliğindeki iş ortaklığının limited şirkete dönüşmesinden sonra limited şirketin adi ortaklığa ait iş deneyim belgesini kullanması, aynı zamanda adi ortaklığı kuran her iki şirket tarafından da ortaklık oranlarına göre aynı iş deneyim belgesinin mükerrer olarak kullanılması durumunu ortaya çıkarabileceğinden söz konusu husus kamu ihale mevzuatında yer alan tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması hükmünü de geçersiz bırakacağı anlaşıldığından anılan isteklinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgenin şikâyete konu ihalede uygun görülmemesi gerektiği yönündeki başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”