Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ HK.

KARAR: HAKKINDA YASAKLAMA KARARI OLMAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILMAZ.

KARAR NO : 2015/1206

KARAR TARİHİ : 15.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37, 58

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu uyuşmazlıkta, ihalelere katılmaktan yasaklı durumda olan A.U adlı kişinin davacı şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı, ihale evraklarının şirket müdürü sıfatıyla A.U tarafından verilen vekâletnameye istinaden S.B tarafından imzalandığı, ihalelere katılma yetkisini de içeren söz konusu vekâletnamenin ise A.U’nun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı dönemde (18.06.2013 tarihinde) düzenlenmiş olduğu, diğer taraftan A.U ‘nun anılan vekâleti kendi adına değil, şirketi temsilen şirket müdürü sıfatıyla verdiği görüldüğünden, gerek teklif veren davacı şirket hakkında ve gerekse de vekâleten ihale evraklarını imzalayan kişi hakkında herhangi bir yasaklama kararı bulunmazken, ilgili mevzuatta da açıkça şirket müdürünün yasaklı bulunması durumunda teklifin geçersiz sayılacağı ve geçici teminatın gelir kaydedileceği yönünde bir düzenleme de bulunmadığı halde, kanunun amacı hakkında yapılan yorumdan hareketle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır…