Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE TEKLİF VEREN ŞİRKETLERİN SGK PRİM BORCU HK.

KARAR: İHALEYE TEKLİF VEREN ŞİRKETLERİN SGK PRİM BORCU BULUNMASI HALİNDE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2015/1977

KARAR TARİHİ : 26.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

… Uyuşmazlıkta, davacının Avcılar Belediyesi’nde 18.08.2014 tarihi itibari ile 6.421.466,24 TL hakedişi bulunduğu, ayrıca 18.08.2014 tarihi itibariyle davacı ve alt yüklenici şirkete ait prim borcunun daha önce davacı şirketin hakedişinden yapılan kesinti düşüldüğünde 556.094,00 TL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ihale tarihi itibari ile belediyedeki hakedişin bloke altına alınarak SGK prim borcunun kapatılması mümkündür. Bunun yanında Kamu İhale Kurumu’nun Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar sonucu; hakedişi bulunan ancak nakit yetersizliğinden SGK hesaplarına aktarılamayan prim borçları sebebiyle borçlu gözüken işverenlere, borcu yoktur yazısı verilirken kesintiye konu borçlarının dikkate alınmamasına ilişkin talimat yazısının 26.04.2012 tarih ve 2012-27 sayılı e-posta ile tüm sosyal güvenlik merkezlerine gönderildiği, dolayısıyla davacı şirkete ait borçların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında Avcılar Sosyal Güvenlik Müdürlüğü tarafından 14.08.2014 tarih ve 4060916 sayılı yazı ile davacı şirkete verilen borcu yoktur yazısı dikkate alındığında, davacının ihale tarihi itibariyle muaccel bir borcunun bulunmadığı, dolayısıyla ihale tarihi itibari ile teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin ihale tarihi itibari ile borcu bulunduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işleme karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda hüküm kuran Mahkeme kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyize konu Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2015 tarih ve E:2015/76, K:2015/272 sayılı kararının; dava konusu işlemin davacı şirketin geçici teminatının irat kaydedilmesine yönelik işleme karşı yapılan başvurunun reddi ile davacı şirketin diğer isteklinin eşit muamele ilkesi yönünden değerlendirilmesi gerektiğine yönelik iddiasının reddi yolundaki kısmının iptaline ilişkin kısmı ve davacı şirketin ihale dokümanına yönelik ikinci iddiasının süre yönünden reddi yolundaki kısmının iptali isteminin reddine ilişkin kısmının ONANMASINA, davacı şirketin SGK prim borcu bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı başvurunun reddi yolundaki kısmının iptali isteminin reddine ilişkin kısmının BOZULMASINA,…