Hakkakul Logo Beyaz

ŞOFÖR GİDERLERİ DAHİL BİNEK, STATİON-WAGON, ARAZİ BİNEK, KAPTI KAÇTI, PANEL VE PİCK-UP TİPİ TAŞITLARIN HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE EDİNİMİNDE AYLIK KİRALAMA BEDELİNİN TAŞITIN TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN YAYIMLANAN VE HARCAMA TALİMATININ VERİLDİĞİ AY İTİBARIYLA UYGULANACAK MOTORLU KARA TAŞITLARI KASKO DEĞER LİSTESİNDE YER ALAN KASKO SİGORTASI DEĞERİNİN %2’SİNİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ BRÜT ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE ELLİ ARTIRIMLI TUTARININ İLAVE EDİLMESİ SURETİYLE HESAPLANACAK TUTARI AŞMAMASI GEREKİR

Karar No : 2022/UH.II-1603

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

“… Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince şoför giderleri dahil binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini ve yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından 10’uncu kısma teklif edilen birim fiyatın 14.800,00 TL olduğu ve bunun teklif edilen araçların ortalama kasko bedellerine brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı ilave edildiğinde elde edilen 16.358,62 TL’lik tutarı aşmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından 10’uncu kısma teklif edilen birim fiyatın 6.555,94 TL’lik kısmının araç maliyetine, 8.244,06 TL’lik kısmının ise işçilik maliyetine ilişkin olduğu ve %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil işçilik hesabı yapıldığı iddia edilmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinde araç bedeli ve sürücü ücretlerinin ayrı ayrı belirtilmediği görüldüğünden söz konusu hususun tespitinin yapılamadığı, ancak beyan edilen kasko değerlerinin ortalaması teklif edilen birim fiyattan çıkarıldığında elde edilen tutarın 8.147,88 TL olduğu ve %4 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç hesaplanan işçilik maliyetinden fazla olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalenin 10’uncu kısmında işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplanmasının ve buna uygun teklif verilmesinin de zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan inceleme ve tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından 10’uncu kısımda teklif edilen birim fiyatın teklif edilen araçların ortalama kasko bedellerine brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı ilave edildiğinde elde edilen tutarı aşmadığı ve %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç hesaplanan işçilik maliyeti üzerinde teklif verilmesinin ihale dokümanına ve mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve teklifinin ihalenin 10’uncu kısmında değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi A… Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.ne ait teklifin ihalenin 4, 9 ve 10’uncu kısımlarında değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”