Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SOMUT FİİLDEN UZAK GENEL AYKIRILIK HK.

KARAR: AYKIRILIK HALİ OLARAK SOMUT FİİLLERE YER VERİLMESİ GEREKİRKEN SOMUT FİİLDEN UZAK GENEL BİR AYKIRILIK DURUMUNU İFADE EDEN SÖZ KONUSU AYKIRILIĞIN “SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI” OLARAK DÜZENLENEN GENEL AYKIRILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1176

“Şikâyete konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde uygulanacak cezanın sözleşme bedelinin “On Binde 10”u oranında belirlendiği, yine anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin “Hizmetle ilgili herhangi bir kusur bulunması, hizmete ait sözleşme, idari şartname ve teknik şartnamenin herhangi bir hükmüne göre işin tekrar eden kısımlarına uyulmaması hallerinde” şeklinde düzenlendiği ve ceza oranının “On Binde 10” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde özel aykırılık hali olarak belirtilen “…hizmete ait sözleşme, idari şartname ve teknik şartnamenin herhangi bir hükmüne göre işin tekrar eden kısımlarına uyulmaması…” aykırılık hallerinin, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde yer alan “sözleşme hükümlerine uyulmaması” olarak düzenlenen genel aykırılık kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğu ve niteliği itibariyle aynı aykırılık hallerine aynı ceza oranlarının belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin özel ve ağır aykırılık halleri dışında yer alan genel aykırılık hallerinin 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirileceği, idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “…hizmete ait sözleşme, idari şartname ve teknik şartnamenin herhangi bir hükmüne göre işin tekrar eden kısımlarına uyulmaması…” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu, dolayısıyla söz konusu aykırılığın 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kaldı ki özel aykırılık hallerinin düzenlendiği 16.1.2’nci maddede aykırılık hali olarak somut fiillere yer verilmesi gerektiği, dolayısıyla şikâyete konu aykırılık halinin somut fiilden uzak genel bir aykırılık durumunu ifade ettiği anlaşıldığından söz konusu aykırılığın Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kaldı ki söz konusu durumun sözleşmenin uygulanması aşamasında uygulanacak ceza oranlarının (On Binde 10) aynı olması nedeniyle de tereddüde sebebiyet vermeyeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”