Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HK.

KARAR: SÖZLEŞME AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLARLA İLGİLİ TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1299

“Mevcut durumda, idare tarafından, ihale dokümanı içerisinde kiralanacak araçların ruhsatlarının teklif ekinde sunulması gerektiğine yönelik yapılan düzenleme ve söz konusu araçların ruhsatlarının daha sonra idare tarafından talep edilmesine karşın, söz konusu ruhsatların ve araçların özelliklerinin yeterlik kriteri olarak İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmediği, bu bağlamda araçların ruhsat bilgisi sunulmadığı ve sunulan ruhsatlarda yer alan araçların ihalede istenilen teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığına yönelik bir değerlendirme yapılmasının … Kanun hükmü ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı olacağı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, araç ruhsatları ve araç özelliklerinin sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği,  anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahlinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Sonuç olarak, mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların ruhsatları ve teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu hususa yönelik bir değerlendirme yapılmasının mümkün bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”