Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME GİDERLERİNİN HESAPLANMASI HK.

KARAR : SÖZLEŞME GİDERLERİ İLGİLİ MEVZUATINA GÖRE HESAPLANMAK SURETİYLE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR NO : 2023/UH.I-69

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 53

“İtirazen şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü birimlerinde 2023 yılında eğitim vermek üzere 31.000 saat kısmi süreli personel hizmeti alımı işi olduğu, ihale dokümanında çalıştırılacak personelin ücretinin, brüt asgari ücretin 1. grup için %250, 2. grup için %160, 3. grup için %140 fazlası olacak şekilde öngörüldüğü, 1. grup için 3.000, 2. grup için 3.000 ve 3. grup için 25.000 toplam ders saatinin belirlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 2.992.606,67 TL ve idarece hesaplanan sınır değer tutarının 2.011.295,78TL olduğu idarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, piyasadan alınan fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak toplam yaklaşık maliyetin hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde,  sözleşme ve genel giderler hariç, saatlik asgari ücretin 1’inci grup eğitmenler için (%250 fazla) 123,31 TL, 2’nci grup eğitmenler için (%160 fazla) 91,69 TL, 3’üncü grup eğitmenler için (%140 fazla) 84,55 TL olduğu, sözleşme ve genel giderler hariç toplam asgari işçilik maliyetinin (3000×123,31+3000×91,60+25000×84,55) 2.758.480,00 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan A… İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından 1’inci grup eğitmenler için 125.10 TL, 2’nci grup eğitmenler için 93,03 TL, 3’üncü grup eğitmenler için 85,92 TL, olmak üzere bahse konu ihaleye toplam 2.802.390,00 TL tutarında teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği …. açıklamaları gereğince inceleme konusu ihalenin  personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı   niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır. Sözleşme giderlerinin hesaplanmasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69’u oranında karar pulu ücreti alınacağı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu tutarların teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 2.758.480,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 2.802.390,00 TL’lik teklifi ele alındığında, toplam teklif bedelinin %1.567’sine tekabül eden bedelin 43.913,45 TL olduğu, anılan bedelin toplam teklif bedelinden çıkarılması sonucunda 2.758.476,55 TL elde edildiği, anılan bedelin teklif edilmesi zorunlu 2.758.480,00 TL asgari işçilik tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup anılan isteklinin dokümanda yer alan şartlara uygun olmayan teklif verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan A… İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif tutarının, teklif bedeli üzerinden hesaplanması gereken sözleşme giderlerini oluşturan KİK payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderleri dahil toplam işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, ihale dokümanına uygun teklif verilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, A… İşletme Yönetim San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”