Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYMAYAN YÜKLENİCİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET ETMEYEREK TEK TARAFLI OLARAK SÖZLEŞMENİN FESHİNE NEDEN OLAN YÜKLENİCİNİN, İDARENİN DOĞACAK ZARARININ TAZMİNİ İLE MÜKELLEF OLDUĞUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-803

“… ihale konusu işe ait olarak düzenlenen Teknik Şartname’nin 41’inci maddesinde de yüklenicinin belirlenen kurallara riayet etmemesi, eksik veya kusurlu iş yapması veya işleri yapmaması durumlarında kontrol teşkilatı tespit edilen eksik, kusurlu, hatalı ve sözleşme hükümlerine aykırı yapılan işler için idari şartnamede ve/veya sözleşmede yazılı oranda ceza kesileceği, bu cezaların yüklenicinin o aya ait istihkakından, istihkakının yeterli olmaması halinde de (kesin teminatı da dâhil) her türlü alacağından kesilmek suretiyle tahsil edileceği ve sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olan yüklenicinin, idarenin doğacak zararının tazmini ile mükellef olduğuna yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu maddelerinde yüklenicilerin işin ifasını doküman düzenlemelerine uygun şekilde yerine getirmediğinin tespiti halinde idareler tarafından uygulanacak olan yaptırımların neler olduğunun açıkça hüküm altına alındığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 6’ncı maddesinde yüklenicinin genel sorumluluklarına yer verildiği, Teknik Şartname’nin 41’inci maddesinde yer verilen düzenlemelerin sözleşmenin feshini içerdiği ve ayrıca Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olması halinde de yükleniciye, idarenin doğacak zararının tazmini sorumluluğunun belirlendiği, bu sorumluluğun ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22’nci maddesindeki “Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.” hükmüne bir aykırılık taşımadığı anlaşılmış olup, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”