Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HK.

KARAR: EKONOMİK DALGALANMALAR VE BELİRSİZLİKLER NEDENİYLE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKMAZ

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-291

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen ekonomik dalgalanmalar ve belirsizliklerin (döviz kuru, enflasyon oranı, işçilik, girdi maliyetleri vd. kalemlerdeki artışlar ve belirsizlikler, vd.) istekliler açısından sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmasına engel teşkil eden bir durum olmadığı, zira ihale dokümanındaki şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin, ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden müdebbir bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmeleri gerektiği değerlendirilmiştir. Başka bir anlatımla, istekliler tarafından ihaleye konu edimin ifasının ekonomik dalgalanmalar veya belirsizlikler nedeni ile imkânsız hale geldiğinin iddia edildiği durumlara ilişkin olarak isteklilerin basiretli bir tacir olarak ihaleye teklif için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmış olmaları beklenmektedir.

 

mevzuat hükümleri ve ihaleye ilişkin yapılan tespitler, itirazen şikayet dilekçesinde iddia edilen hususlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağı, bu kapsamda T.. A.Ş. – M… Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle sözleşme imzalanamayacağı hususuna ilişkin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.