Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER ARASINDA YER ALMAYAN BELGELERİN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI İSTENEMEZ

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-503

“Teknik Şartname’nin “İnsan Kaynakları ve Eğitim” başlıklı 5’inci maddesinde “5.6. Ödeme tablosu her ayın sonunda idare’ye iletilecektir. yüklenici, İletişim Merkezi’nde kullanacağı insan kaynakları yönetim sistemi, eleman planlama, performans yönetimi ve İletişim Merkezi organizasyon yapısı ile ilgili detayı sözleşme aşamasında idare’ye iletecektir.

5.9. Yüklenici, iş bu şartnamede tarif edilen İletişim Merkezi işe alım planını hızlı, esnek ve ihtiyaca tam denk gelecek şekilde gerçekleştirmek üzere insan kaynakları grubuna sahip olacak ve buna ilişkin özgeçmiş, şirket organizasyonu, görev tanımları dokümanlarını sözleşme imzalanmadan önce idare’ye sunacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında insan kaynakları grubuna ilişkin özgeçmiş, şirket organizasyonu, görev tanımları dokümanlarının sözleşmeden önce idareye verilmesi gerektiğinin düzenlendiği görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu olan belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşmeden önce sunulmasının istenemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”