Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İSTENEN BELGELER HK.

KARAR: SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İKMAL AMAÇLI KULLANILACAK DEPOLARIN KİRA SÖZLEŞMESİNİN VEYA MÜLKİYETİNİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU TEVSİK EDEN BELGENİN İDAREYE SUNULMASININ ZORUNLU OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1307

“İnceleme konusu ihaleye ait Teknik Şartname’de, ilgili bölge müdürlüklerine bağlı olan ve Ek-1’de belirtilen iş yerlerindeki teslimat birimlerine ikmal yapabilmek için yüklenicinin, bahse konu bölge müdürlüklerinin merkezlerinin bulunduğu illerde, 30 m2’den küçük olmayan ana depo temin etmesi gerektiği ve sözleşme imzalanmadan önce anılan depoların kira sözleşmesini veya mülkiyetinin kendisine ait olduğunu tevsik eden belgeyi idareye sunmasının zorunlu olduğu ifade edilmiş olup, kamu ihale mevzuatında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin neler olduğunun belirtildiği ve söz konusu belgeler arasında Teknik Şartname’nin 7.1’inci maddesinde bahsi geçen belgelerin yer almadığı, dolayısıyla mezkûr Şartname düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”