Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER VE BU BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE HANGİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI BELİRLİDİR

Karar No : 2023/UH.II-237

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

İncelenen ihalenin konusununİzmir ili Ödemiş ilçesi 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı iş takvimine göre taşımalı eğitim kapsamına alınan 9 taşıma merkezi okullarda bulunan 759 ortaöğretim öğrencisine sıcak öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hizmet alımı olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve 9 kısımdan oluştuğu, 14 ihale dokümanının indirildiği ve 10 isteklinin teklif verdiği ihalenin 10.01.2023 tarihinde gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

İhaleye ilişkin olarak öncelikle 16.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı, söz konusu karar ile ihalenin 1, 7 ve 8’inci kısımlarının L… Kurumsal Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., ihalenin 2, 3, 4, 5, 6 ve 9’uncu kısımlarının S… Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. ve Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, akabinde 18.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı gereği yemek hizmetinden faydalanılacak okul ve öğrenci sayılarının değişeceği gerekçesiyle ihalenin 9 kısmının da iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen iddiaların ihale dokümanına ilişkin olduğu, anılan istekli tarafından birinci iddiası kapsamında, Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, söz konusu belgelerin sözleşmeden önce idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği, ancak kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve yaptırımların düzenlendiği, bahse konu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer verilen ve ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin aktarılan 10’uncu maddesinden, yemek üretim ve dağıtımının termokinli araçlarla yapılacağı, yüklenici tarafında kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun; kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulacağı, ayrıca Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için ise kira sözleşmesinin sunulacağı, yine yüklenici bünyesinde kalite kontrolden sorumlu personele ait mezuniyet belgesinin de sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, idare tarafından gerekli incelemeler ve evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacağı anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.