Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME SÜRECİNDE PERSONELİN İŞLEYECEĞİ SUÇ HK.

KARAR: SÖZLEŞME SÜRECİNDE PERSONELİN İŞLEYECEĞİ BİR SUÇTAN YÜKLENİCİNİN SORUMLU TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-961

“237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20’inci maddesinde (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin 3.1’inci maddesinde “Çalıştırılan personelin kimliklerini belirleyen liste kontrol teşkilatına işe başlama günü verilecektir. Ayrıca yüklenici firma tarafından çalıştırılacak personele dosya tutulacak, içinde çalışabilir raporu, hijyen eğitim formu, sabıka kaydı, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ünvanlı personelin diplomaları, sertifikaları yer alacak ve bu dosyaların birer nüshası kontrol teşkilatına sunulacaktır. Yüklenici firma adına çalışan personel hakkında olabilecek suç durumunda sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartname maddesinin son kısmında yer alan “Yüklenici firma adına çalışan personel hakkında olabilecek suç durumunda sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.” ifadesinde yüklenicinin çalıştırdığı personelin işleyeceği suçlardan dolayı sorumluluğun yüklenicide olacağından bahsedildiği, anılan düzenleme sebebiyle Kanun’a aykırı olarak sözleşme sürecinde personelin işleyeceği bir suçtan yüklenicinin sorumlu tutulmasının ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralınca mümkün olamayacağı, bu nedenle anılan aykırı düzenlemenin sözleşme sürecine bir etkisinin olmadığı ve isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde oluşturmalarını engellemediği kaldı ki ihale dokümanı düzenlemesinde açıkça ceza sorumluluğundan bahsedilmediği dolayısıyla yükleniciye ceza sorumluluğu haricinde sorumluluğun yüklendiğinin açık olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan aykırı düzenlemenin ihalenin iptalini gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.”