Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞME SÜRESİ 365 TAKVİM GÜNÜNÜ AŞAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE FİYAT FARKI HESAPLANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMEYE YER VERİLMESİ ZORUNLUDUR

Karar No : 2022/UH.II-1580

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayının a1 katsayısı olarak alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bahse konu ihale malzemeli yemek hizmeti alımı ihalesi olup işin süresinin 1095 gün olduğu, idare tarafından İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde, fiyat farkı kapsamında yapılan düzenlemelerde “a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı)”in 0,12, “b3 (Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranı)”ün 0,88 olarak belirlendiği, “c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı)”nın ise “0” olarak belirlendiği görülmektedir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerektiği, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, bahse konu işin süresinin de 1095 gün olduğu ve aynı Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler dikkate alındığında bahse konu ihalede “c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı)”na ilişkin katsayının belirlenmesinin zorunlu olduğu, söz konusu katsayının “0” olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmuş olup, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, bahse konu ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.”