Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISI MADDELERİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISI MADDELERİNİN BİRBİRİ İLE UYUMSUZ VE MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-439

“… idarelerin dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan birinin, 16.1.2’nci maddede genel sözleşme hükümlerine aykırılık yerine idarece belirlenmiş olan özel aykırılık durumlarına yer verilmesi, anılan aykırılık hallerinde uygulanacak ceza oranının 16.1.1’inci maddede belirtilen ceza oranından yüksek ancak sözleşme bedelinin %2’sinden az olması gerektiği ve anılan özel aykırılık hallerinin kaç kez tekrar etmesi halinde sözleşmenin feshedilmesine yol açacağının belirtilmesi gerektiği hususudur.

 

İdarenin 16.1.2’nci maddesinde yer alan tablo incelendiğinde, idarenin ilk 6 satır içerisinde, özel aykırılık durumlarını tek tek sayma yoluyla belirlediği, 7’nci satırda ise bu 6 satırda sıralanan aykırılık halleri dışında, yüklenicinin şartnamelerden ve sözleşmeden doğan hükümleri yerine getirmemesi durumunda sözleşme bedelinin %0,1’i oranında ceza uygulanacağı, bu durumun 5 kez tekrarlanması durumunda da sözleşmenin feshedileceği belirtmiştir. Ancak, Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesi bir bütün halinde değerlendirildiğinde, 16.1.1 ve 16.1.2.7’nci maddesinde yer alan aykırılık durumlarının birbiri ile aynı olmasına karşın ceza oranlarının birbirinden farklı olduğu, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında gerek kesilecek ceza oranı gerekse sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı kanaatine varıldığından anılan Sözleşme Tasarısı maddelerinin birbiri ile uyumsuz ve mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği, anılan durumun ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.”