Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE ÇELİŞKİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMELERDE ÇELİŞKİ OLMASI SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA GENEL AYKIRILIK HALLERİNDE HANGİ ORANDA CEZA KESİLECEĞİ HUSUSUNDA BELİRSİZLİK YARATABİLECEĞİ İÇİN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-784

“Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin binde 0,50’si olarak belirlendiği halde anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik Şartnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, eksik getirilmesi veya bu şartnamede uyulması gereken diğer kurallara uyulmaması hallerinde” halinde sözleşme bedelinin binde 1’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (binde 1 ), 16.1.1’inci maddede genel aykırılık halleri için belirlenen (binde 0,50) orana uygun olmadığı, dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği anlaşıldığından, iddia konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sunucuna varılmıştır.”