Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA AYKIRILIK HALLERİ DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISININ 16.1.2 VE 16.1.3’ÜNCÜ MADDELERİNDE ÖZEL VE AĞIR AYKIRILIK HALLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMAMASINDA KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN BİR AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1022

“… Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesi düzenlemeleri ve dipnot açıklamaları uyarınca; idarelerce hazırlanacak Sözleşme Tasarılarının 16.1.2’nci maddesinde, cezaya konu olacak özel aykırılık halleri ve ceza oranları ile söz konusu hallerin kaç defa ortaya çıkması durumunda idarece sözleşmenin feshedileceğinin belirtilebileceği; 16.1.3’üncü maddesinde ise idarece 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği aykırılık hallerinin belirlenebileceği anlaşılmakla birlikte bahse konu 16.1.2 ve 16.1.3 maddelerinde her ihalede aykırılık tanımlaması yapılmasının mecburi olduğuna dair bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, sözleşme bedelinin on binde 5’i oranında ceza kesileceği, aynı fiilin tekrarı halinde bu oranın % 50 artırımlı uygulanacağı şeklinde genel aykırılık bilgisinin düzenlendiği, anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci ve 16.1.3’üncü maddelerinde ise özel aykırılık ve ağır aykırılık durumlarına yer verilmediği, söz konusu maddelerde düzenleme bulunmaması durumunda yükleniciye bu maddelerden kaynaklı ceza kesilmeyeceğinin anlaşıldığı, idarenin de bahse konu Tasarı’nın 16.1.2 ve 16.1.3’üncü maddelerinde özel ve ağır aykırılık halleri belirleme ve tanımlamada takdir yetkisinin bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, adı geçen maddelerde özel ve ağır aykırılık hallerine yönelik düzenleme yapılmamasında kamu ihale mevzuatı açısından bir aykırılığın bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”