Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA AYKIRILIK HALLERİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA AYKIRILIK HALLERİ DÜZENLENMEMİŞSE YÜKLENİCİYE BU MADDELERDEN KAYNAKLI CEZA KESİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-274

İtirazen şikâyet dilekçesinde Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde aykırılık bilgisine yer verilmediği iddiasına yer verilmiştir.

“…Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, sözleşme bedelinin on binde 1’i oranında ceza kesileceği, aynı fiilin tekrarı halinde bu oranın % 50 artırımlı uygulanacağı genel aykırılık bilgisine yer verildiği, idare tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 ve 16.1.3’üncü maddelerinde aykırılık veya ağır aykırılık durumlarına açıkça yer verilmediği, bu tür düzenlemeler bulunmaması durumunda aykırılık hallerinin düzenlenmemesinden yükleniciye bu maddelerden kaynaklı da ceza kesilemeyeceğinin anlaşılması gerektiği, bu çerçevede aynı Tasarı’nın 16.1.2 ve 16.1.3’üncü maddelerinde özel ve ağır aykırılık hallerini belirleme ve tanımlamada idarenin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”