Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLEN İZİN SÜRELERİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLEN 20 GÜNLÜK SÜRE YASAL İZİN SÜRELERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN BELİRLENMİŞ OLUP MEVCUT YÜKLENİCİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA MAKUL VE YETERLİ DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1220

“İnceleme konusu ihalenin 1’inci kısmının Metro Ethernet erişiminin temin tesis ve bakımına ilişkin olduğu, 22.08.2022 tarihli ihale ilanı ile Sözleşme Tasarısı’nın 10.2 ve 36.1’inci maddelerinde; yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 gün içinde işe başlanması gerektiğinin ifade edildiği, ayrıca söz konusu Tasarı’nın 15.1’inci maddesi uyarınca, işin yürütülmesi aşamasında alt yüklenici çalıştırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmakta olup; daha önce başka ihalelerin Kurum tarafından incelenmesi sırasında bahse konu sürenin yüklenici tarafından işe başlanması için yeterli olup olmadığına ilişkin olarak akademik kuruluşlar tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; Metro Ethernet hizmetlerinde mevcut altyapının kullanılması ancak işletmeci değişikliği olması durumunda bu değişiklik için yaklaşık 2 aylık bir süreye, işletmeci değişikliği olması ve yeni bir alt yapı kurulması halinde ise 3 ila 4 aylık bir süreye ihtiyaç duyulacağının ifade edildiği görülmüştür.

 

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde; elektronik haberleşme mevzuatının … maddelerinde, internet hizmeti temin edilirken tesis paylaşımına öncelik verileceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine tesis paylaşımının alt yüklenici çalıştırmak anlamına gelmeyeceği, öte yandan ihale dokümanlarında yüklenici tarafından internet hizmetinin yalnızca mevcut altyapı kullanılarak tesis paylaşımı yoluyla verilmesine veyahut da yüklenicilerin yalnızca kendi altyapısını kullanarak hizmet vermesine yönelik olarak yapılacak düzenlemelerin ihalelere katılımı ve rekabeti engelleyebileceği anlaşılmış olup, elektronik ihale mevzuatı hüküm ve açıklamaları ile akademik kuruluşlar tarafından gönderilen teknik görüş yazılarında yer alan ifadelerden Sözleşme Tasarısı’nın mezkûr düzenlemelerinde yer alan 20 günlük sürenin yasal izin süreleri dikkate alınmaksızın belirlendiği ve mevcut yüklenicinin değişmesi durumunda tesis paylaşımı olsun olmasın anılan sürenin makul ve yeterli olamayacağı, bahse konu ihale dokümanı düzenlemelerinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.