Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞME TASARISINDA SİGORTA TÜRLERİ İLE TEMİNAT KAPSAMI VE LİMİTLERİNİN DÜZENLENMEMESİ KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK İÇERMEZ

Karar No : 2022/UH.I-1339

Karar Tarihi : 03.11.2022

“Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinin birinci fıkrasında iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği, sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerinin belirtileceği 21.2’nci fıkranın alt bentlerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve anılan fıkranın (1) numaralı bendinde “Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, başvuruya konu ihalede araçlara ait trafik ve kasko sigortalarının teklif fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsam ve limiti idarece belirlenmemiş olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4 numaralı fıkrasında yapılan açıklamaya göre, bahis mevzuu sigorta işinin idare tarafından asgari limitler dâhilinde istendiği ve tekliflerin buna göre verilmesi gerektiği anlaşıldığından, Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasının alt bentlerinde sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerinin düzenlenmemesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık içermediği ve başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”