Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA TİP SÖZLEŞME’NİN 20.2’NCİ MADDESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA TİP SÖZLEŞME’NİN 20.2’NCİ MADDESİNE İLİŞKİN 31 NUMARALI DİPNOTTA BULUNAN İBAREYE YER VERİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1461

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

“…Yapılan incelemede, başvuruya konu ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği, bu itibarla Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uygun düzenlenmediği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”