Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDAKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDAKİ DÜZENLEMELER ARASINDA UYGULANACAK CEZA ORANI BAKIMINDAN BİR BELİRSİZLİK BULUNMASI, SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA GENEL AYKIRILIK HALLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HANGİ ORANDA CEZA KESİLECEĞİ HUSUSUNDA SORUN OLUŞTURACAĞI İÇİN MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-849

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde uygulanacak cezanın sözleşme bedelinin “on binde 2,00”i oranında belirlendiği, ancak anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan aykırılık hallerinin 14’üncü sırasında yer verilen “Yukarıdaki maddelerin yanı sıra bu şartnamenin diğer unsurları ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk durumu ve bu durum kurum tarafından tutanakla tespit edilmesi düzenlemesinin yer aldığı ve ceza oranının “On Binde 2,50” olarak belirlendiği, anılan Tasarı maddeleri incelendiğinde belirtilen aykırılık halinin Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde düzenlenen genel aykırılık hallerini kapsadığı ve bu aykırılık hallerinde düzenlenen ceza oranının sözleşme bedelinin “On binde 2,00”i olduğu, anılan 2 düzenleme arasında uygulanacak ceza oranı bakımından bir belirsizlik bulunduğu görülmüş olup sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinin gerçekleşmesi halinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda sorun oluşacağı, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında, sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı, açıklanan sebepler ve mevzuat düzenlemeleri neticesince başvuru konusu ihale kapsamında düzenlenen Sözleşme Tasarısı’nın ilgili düzenlemelerinin birbiriyle çelişkili ifadeler barındırdığı, anılan Tasarı’nın 16.1.1’inci ve 16.1.2’nci maddelerinin birbiriyle uyumsuz ve mevzuata aykırı şekilde düzenlendiğiTeknik Şartname’de yer verilen cezalara ilişkin düzenlemelerin Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen ceza düzenlemeleri ile aynı olduğu,  cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alınmayacağı anlaşılmış olduğundan, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”