Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISI’NIN 20’NCİ MADDESİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN MAHİYETİNİN SÜREKLİLİK ARZ ETTİĞİ HALLERDE İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANAN SÖZLEŞME TASARISI’NIN 20’NCİ MADDESİNE TİP SÖZLEŞME’NİN 20.2’NCİ MADDESİNE İLİŞKİN (31) NUMARALI DİPNOTTA BULUNAN İBARENİN EKLENMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1600

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İncelemeye konu ihalenin konusunun Ali Şevki Erek Kampüsü ve İlçe Kampüslerde yemek hizmeti alımı olduğu, işin başlangıç tarihinin 02.01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık 1 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuruya konu ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin (31) numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresine yer verilmediği, yukarıda yer verilen Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda bahsi geçen ibaresinin eklenmesi gerektiğinin anlaşıldığı, bu bağlamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”