Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISININ 21.2.1’İNCİ MADDESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISININ 21.2.1’İNCİ MADDESİ “BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR” ŞEKLİNDE DÜZENLENMİŞSE İDARECE İŞİN VE İŞYERLERİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN SİGORTALATTIRILMASININ TALEP EDİLMEDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-960

“… mevzuat ve doküman maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin türüne göre sigortanın gerekli olduğu durumlarda, idare tarafından istenilen sigortanın türüne ve teminat limitlerine sözleşme içeriğinde yer verilmesi gerektiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Tip Sözleşmenin ilgili maddesine ait dipnotta idare tarafından mevcut ihalede işin veya iş yerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılması talep edilmiyorsa Sözleşme Tasarısı’nın 21.2.1’inci maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır.” ifadesinin yazılması gerektiğinin ifade edildiği, şikâyete konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın 21.2.1’inci maddesinin idare tarafından “Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenlendiği, anılan durumun idarece işin ve işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasının talep edilmediği şeklinde yorumlanması gerektiği, idarenin iddiaya ilişkin cevabında da konunun bu doğrultuda ele alındığı, İdari Şartnamenin 25.1.1’inci maddesinde yer alan “sigorta” ifadesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde yer alan iş ve işyeri için öngörülen sigortayı ifade etmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iş ve işyerlerinin sigorta kapsamına ve maliyetine ilişkin belirsizliklerin bulunduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”