Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISIYLA TEKNİK ŞARTNAME ÇELİŞKİSİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISIYLA TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMELERİNİN BİRBİRİ İLE ÇELİŞMESİ SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA SORUNA YOL AÇACAĞINDAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-660

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde uygulanacak cezanın sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan aykırılık hallerinin 16’ncı sırasında yer verilen “Teknik şartnamelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir durumda” sözleşme bedelinin on binde 2,00’si oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, ancak zikredilen “Teknik şartnamelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir durumda”  ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 2,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çeliştiğinden sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda sorun oluşacağı anlaşıldığından iddia konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”