Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASI HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA GENEL AYKIRILIK HALLERİNDE HANGİ ORANDA CEZA KESİLECEĞİ HUSUSUNDA BELİRSİZLİK BULUNMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-669

“Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15), 16.1.1’inci maddede genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı, dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği anlaşıldığından iddia konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sunucuna varılmıştır.”