Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARI KİK’İN GÖREV VE YETKİSİNDE DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-1

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendinde, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Kamu İhale Kurumu’nun görevleri arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, ihale sürecinin dışında kalan sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu, konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi kapsamında Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır…”