Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA CEZA ORANLARI HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA UYGULANACAK CEZA ORANLARININ FARKLI OLMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-769

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde belirtilen “İşin sözleşme ve ekinde yer alan Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi” aykırılık halinin özel bir aykırılık hali olmadığı, bahse konu aykırılığın aynı zamanda 16.1.1’inci madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün aykırılık olduğu ve niteliği itibariyle aynı aykırılık hallerine farklı ceza oranlarının belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarelerce sözleşme tasarılarının Tip Sözleşme düzenlemelerine uygun olarak hazırlanması ve sözleşmenin feshedilmesi ile ceza uygulanmasını gerektiren hallerin tereddüde mahal vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihalede, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan “İşin sözleşme ve ekinde yer alan Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi” aykırılık halinin özel aykırılık hali olmadığı, dolayısıyla anılan düzenlemenin sözleşmenin 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık halleri dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezayı belirleyen 16.1.1’inci maddede yer alan aykırılık halleri dışında değerlendirilemeyeceği, diğer bir ifadeyle niteliği itibariyle aynı aykırılığın Sözleşme Tasarısı’nın gerek 16.1.1’inci maddesi gerekse 16.1.2’nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla sözleşmenin uygulanması aşamasında uygulanacak ceza oranlarının farklı olması nedeniyle tereddüde sebebiyet vereceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”