Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİNİN GERÇEKLEŞMESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİNİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE BİRLİKTE CEZA KESİLMESİ UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-75

“… Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde sözleşmeye aykırılık hallerinde sözleşme bedelinin %1’inden fazla olmamak üzere asgari ceza oranının sözleşme bedelinin binde 2’si olarak belirlendiği; 16.2’nci maddede özel olarak belirtilen aykırılık hallerine ilişkin tabloda ise sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olmamak üzere uygulanacak ayrı ceza oranlarının belirlenmesinin Tip Sözleşme 16.1’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer verilen tabloda 3 farklı aykırılık halinin düzenlendiği, söz konusu aykırılık hallerinin birbirinden farklı olduğu, bu bağlamda söz konusu düzenlemede birbirini tekrar eden aykırılık hallerinin ve cezaların bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer verilen aykırılık halinin gerçekleşmesi halinde ceza kesileceği, ayrıca söz konusu maddenin niteliği gereği söz konusu aykırılıklar bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği, bu bağlamda söz konusu düzenlemedeki aykırılık hali gerçekleştiğinde, idare tarafından ceza kesilerek sözleşmenin feshedileceği anlaşılmıştır. Söz konusu düzenlemenin sadece sözleşmenin feshini içermediği, sözleşmenin feshi ile birlikte yükleniciye mali açıdan sorumluluk yüklediği anlaşıldığından sözleşmenin feshi ile birlikte ceza kesilmesi işleminin uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”