Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN TABLO HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN TABLOYA YER VERİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-308

“… yapılan tespitler doğrultusunda, bir hizmet alımı ihalesine ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.2 numaralı bendinde, cezaya konu olacak aykırılık hallerinin, bunlara ilişkin ceza oranlarının ve tekrarlanabilecek asgari ceza sayısının ilgili bentte bulunan tablo kapsamında idarece belirlenmesi; aynı maddenin 16.1.3 numaralı bendinde ise 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin yine idarece belirlenerek listelenmesi gerekmekte iken başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 numaralı bendinde aykırılık hallerine ilişkin tabloya yer verilmemesi ve 16.1.3 numaralı bentte ise sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerine ilişkin liste yerine, Teknik Şartname maddesi düzenlemeleri kapsamında içinde ceza oranları içeren bir aykırılık hali listesi ve kesilecek ceza tutarları toplamının sözleşme bedelinin %30’ unu geçmesi halinde sözleşmenin feshedilebileceğinin belirtilmesinin, Tip Sözleşme’nin 16.1.3’üncü bendindeki düzenleme uyarınca bu bentte belirtilen aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olması gerektiği dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatındaki mevcut düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.”