Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN STANDART FORMLARA UYGUN HAZIRLANMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ, TEKLİFİNİ STANDART FORMLARA UYGUN HAZIRLAMALI VE ARİTMETİK HATA YAPMAMALIDIR.

KARAR NO : 2014/1655

KARAR TARİHİ : 28.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Olayda, her ne kadar davacının idarece hazırlanmış olan birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununu bazı iş kalemleri için değiştirdiği ve bu nedenle idarenin hazırladığı standart forma aykırı bir biçimde teklif sunması nedeniyle ve ayrıca aritmetik hatadan kaynaklı olarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de, davacının değiştirdiği belirtilen iş kalemlerinden bir kısmının virgülden sonra üç yerine iki hane yazılması (örneğin 1. iş kalemi) veya virgülden sonraki üç hanenin yuvarlama yapılmak suretiyle iki haneye indirgenmesi (örneğin 5. iş kalemi) şeklinde oluştuğu, kağıt üzerinde bu şekilde yazıldığı görülmekle beraber miktarın birim fiyat teklif cetvelindeki gibi virgülden sonraki üç hane alınıp (örneğin 1. İş kalemi için 2.735,573) teklif edilen birim fiyatla (8,00) çarpıldığı ve her bir iş kalemi için bulunan sonucun da virgülden sonra iki hane şekilde yuvarlama yapılmak suretiyle teklife yazıldığı, zira davacının miktar hanesine yazdığı gibi virgülden sonra üç yerine iki hane veya virgülden sonraki üç hanenin yuvarlama yapılmak suretiyle iki hane olarak alınıp teklif edilen birim fiyatla çarpılması sonucu oluşan fiyatın davacının teklif ettiği fiyattan farklı olduğunun da görüleceği, örneğin birinci iş kalemi için davacı her ne kadar miktar olarak teklifinde 2.735,57 yazmış ise de aslen bu miktarı fiyatla çarparken ihale dokümanında olduğu gibi 2.735,573 olarak dikkate aldığı, çarpım neticesinde bulduğu sonucu da (21.884,584) yuvarlama yaparak virgülden sonra iki haneye indirgediği (21.884,58), bu şekilde teklifini bu iş kalemi için 21.884,58 TL olarak belirlediği, davacının teklifte yazdığı şekli ile miktarı 2.735,57 olarak alıp teklif birim fiyat olan 8,00 ile çarpması halinde çıkan sonucun 21.884,56 TL olacağı, davacının bu fiyatı değil yuvarlama neticesinde bulduğu 21.884,58 TL’yi kullanmasının da bu durumu doğruladığı, öte yandan davacının teklif ettiği toplam bedel ile arada oluşan 0,01 TL’lik farkın da bu yuvarlama işleminden kaynaklandığı, yukarıda anılan mevzuat hükmünde de belirtildiği gibi her bir iş kalemi için virgülden sonra üç hane alınmasının bir zorunluluk olmadığı, teklif oluşturulurken her bir iş kalemi için isteklilere ihtiyari olarak virgülden sonra iki veya üç hane kullanılması yönünde seçimlik hak tanındığı, bunun yanında davacının teklifindeki diğer 12 iş kalemi için herhangi bir yanlışlık da bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacının bazı iş kalemlerini değiştirdiğinden dolayısıyla idarenin hazırladığı standart forma aykırı bir biçimde teklif sunduğundan ve teklifte aritmetik hata bulunduğundan söz edilemeyeceği, 3.108.242,16 TL olması gereken teklifin yuvarlama sonucu 3.108.242,15 TL olarak yazılması sonucu oluşan 0,01 TL’lik farkın esaslı bir fark olmaması, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde ihalenin davacıdan 375.889,33 TL daha fazla teklif veren isteklinin üzerinde kalacak olması, bu şekliyle 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil ederek Kamunun zararına yol açılacağı anlaşılmakta olup teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…