Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞE YÖNELİK İHALE HK.

KARAR: SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR İŞE YÖNELİK İHALEYE AİT SÖZLEŞME TASARISININ 20’NCİ MADDESİNDE TİP SÖZLEŞMENİN 20.2’NCİ MADDESİNDEKİ 31 NUMARALI DİPNOTTA BULUNAN İBARENİN YER ALMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1135

“…Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinden; ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci maddesine “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresinin eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin süreklilik arz eden bir işe ilişkin olduğu, bu çerçevede; söz konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesine Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesindeki 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.” ibaresinin eklenmesi gerektiği anlaşılmış olup aktarılan ibarenin ilgili madde kapsamında yer almadığı tespit edildiğinden; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”