Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN İDDİALAR HK.

KARAR: SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN İDDİALARIN SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE KURUM TARAFINDAN İNCELENMESİ MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-256

“Uyuşmazlık konusu olan iddiaların bunu ileri süren aday/istekli olabilecek/istekliler tarafından iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde bu iddiaları incelemek ve sonuçlandırmakla yetkili makamlar nezdinde ileri sürülmesi de gerekmektedir.

 

Buna göre, idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, idareye sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olduğu ileri sürülse dahi, söz konusu iddia/iddiaların, farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde ileri sürülme zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin bahse konu iddialarını, uyuşmazlığa konu hususu öğrendiği 11.01.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün ve her durumda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.01.2022 tarihinde doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.”