Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜRESİNDE YAPILMADIĞI İÇİN BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ HK.

KARAR: 4734 SAYILI KANUNDA GETİRİLMEYEN SAAT SINIRLANDIRILMASINDAN HAREKETLE BAŞVURUNUN SÜRESİNDE BULUNMAYARAK REDDEDİLMESİ İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR

KARAR NO : 2023/MK-13

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

“Davacı B… A…Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.12.2022 tarihli ve E: 2022/2290 K:2022/ 2928 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 12.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Muhtelif İşletme Müdürlükleri İçin Kullanılacak Fotokapan Mal Alım İşi” ihalesinde davacı şirketin de istekli olduğu, anılan ihalede değerlendirme dışı bırakılmaları üzerine 14.10.2022 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye başvurulduğu, idare tarafından söz konusu başvurunun reddedildiği ve 21.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, akabinde 01.11.2022 tarihinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun süre yönünden reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, davacı şirketin şikayet başvurusunun reddine dair kararın 21.10.2022 tarihinde tebliğ edildiği, itirazen şikayet başvurusunun tebliği izleyen 10 gün içerisinde yapılması gerektiği, itirazen şikayet başvurusu için son tarihin 31.10.2022 tarihi olduğu, davacı şirketin 31.10.2022 tarihi saat 18:19’da itirazen şikayet başvuru bedelini yatırdığı, aynı tarih saat 18:29’da itirazen şikayet başvuru dilekçesini gönderdiği, diğer yandan davalı idarenin yukarıda anılan tebliğde yer alan düzenlemeler uyarınca 18:00’den sonra yapılan başvuruyu 01.11.2022 tarihinde yapılmış başvuru olarak kabul ettiği, bu gerekçeyle de başvuruyu süresinde görmeyerek reddettiği görülmektedir. Başta Anayasa olmak üzere birçok mevzuat düzenlemesinde korunan hak arama hürriyetinin idarenin düzenleyici işlemleriyle sınırlandırılması hukuk devleti ilkesiyle örtüşmediği açık olup, bu yönde düzenlemelerin yorumlanması yoluyla kişilerin iddia ve savunmalarının dinlenmemesinin hakkaniyete ters düştüğü ortadadır. Bu itibarla, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, dava konusu olayda itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 31.10.2022 tarihi 18:19 ve 18:29 saatlerinde başvuru bedeli ve başvuru dilekçesini elektronik sistem üzerinden davacı şirketin gönderdiği, buna rağmen davalı idarece yukarıda anılan tebliğ düzenlemeleri gerekçe gösterilerek davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun süresinde bulunmamasında hak arama hürriyetinin yerinde olmayan bir şekilde sınırlandırıldığı görülmekle, 4734 sayılı Kanunda getirilmeyen saat sınırlandırılmasından hareketle davacı şirketin başvurusunun süresinde bulunmayarak reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.”

İlgili Kurul Kararı: Karar No : 2022/UM.IV-1319