Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SUT’TA YER ALAN PUANLARIN DEĞİŞMESİ HK.

KARAR: SUT’TA YER ALAN PUANLAR DEĞİŞTİĞİNDE ÖDEMELER YENİ PUANLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1688

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Söz konusu ihaleye ait ihale dökümanı ile eklerinin incelemesinden, ihaleye konu işin “36 Ay Süreli MR (Manyetik Rezonans) Görüntüleme Hizmeti” alımı  olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin biriminin “puan” miktarının ise “15.050.488” olarak belirlendiği, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında HBYS sisteminden alınan ve onaylanan miktarlara göre faturaların her ay sonu tahakkuka bağlanarak Muhasebe Birimince ödeme yapılacağı, ödemenin güncel SUT üzerinden yapılacağı,  ihaleye ait Teknik Şartname’de hizmetin ifası için en az 4 (Dört) Radyoloji Teknikeri çalıştırılacağının düzenlendiği, ihale dökümanında fiyat farkı verileceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da yer alan düzenlemelerden sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımı ihaleleri ile ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu ihalede isteklilerden tekliflerin SUT puanı üzerinden belirlenen miktar üzerinden alınacağı, sözleşme aşamasında yüklenici hakedişlerinin de bu minvalde ödeneceği,   

 

Kamu İhale Kurulu tarafından 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6’ncı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esaslara dair tereddütlerin giderilmesi amacıyla alınan 24.08.2022 tarih ve  2022/DK.D-308 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda özetle puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarının ihale dokümanlarında, fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmekle birlikte SUT’ta yer alan puanlar değiştiğinde ödemelerin yeni puanlar üzerinden yapılacağına ilişkin bir hükme de yer verilmişse, yüklenicilere güncel puan üzerinden ödeme yapılmasından dolayı zaten fiili bir fiyat farkı mekanizması işletilmiş olduğundan, bu sözleşmelerin niteliği itibarıyla fiyat farkı hesaplanan sözleşmeler haline gelmekte olduğu değerlendirmesinin yapıldığı,

 

Başvuru konusu ihale dokümanında da ödemelerin güncel SUT üzerinden yapılacağına yönelik düzenlemeye yer verildiğinden sözleşme sürecindeki ödemelerin güncel puanlar üzerinden yapılacağı dolayısıyla ödemelere fiyat farkının uygulanmış olacağı göz önüne alındığında doküman düzenlemelerinin bu haliyle mevzuata aykırı olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.”