Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEBLİGATIN YAPILAMAYIP İDAREYE İADE EDİLMESİ HK.

KARAR: İLGİLİNİN ADRESTE BULUNMAMASI SEBEBİYLE TEBLİGATIN YAPILAMAYIP İDAREYE İADE EDİLMESİ HALİNDE TEBLİGATIN YAPILAMAMIŞ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

KARAR NO : 2015/443

KARAR TARİHİ : 26.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 7201

İLGİLİ MADDE NO : 21

(Ankara 6. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden, şikâyet başvurusuna konu edilen 24.09.2014 tarihli İhale komisyonu kararının 25.09.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla, başvuru sahibinin teklif mektubunda yer alan tebligat adresine gönderildiği, posta alındısına göre söz konusu yazının 30.09.2014 tarihinde adrese ulaştığı, alıcı adresinin değiştiği ve yeni adresin bulunamadığı bilgisi ile idareye iade edilmek üzere geri gönderildiği, idare tarafından söz konusu iadenin 08.10.2014 tarihinde teslim alındığı, davacı şirketin temsilcisi tarafından 09.10.2014 tarihinde söz konusu komisyon kararının elden tebliğ alınması üzerine 20.10.2014 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından başvurunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, bunu üzerine davalı kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun da 08.12.2014 gün ve 2014/UH.11-3920 sayılı Kurul kararıyla süre yönünden reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirketin teklif mektubunun tebligat adresi bölümünde firma kaşesinin yer aldığı, firma kaşesinde adresin “Kültür Mah. Mahatma Gandi Bulv. No:6 Mesut Apt. Kat:l D:2 Batman” olarak belirtildiği, birim fiyat teklif mektubunda elektronik posta adresine ve faks numarasına bildirim yapılmasının kabul edilmediğinin beyan edildiği, teklif mektubunda beyan edilen yukarıda anılan ikamet/yazışma adresine komisyon kararının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, söz konusu tebligatın alıcı adresinin değiştiği ve yeni adresin bulunamadığı bilgisi ile idareye iade edilmek üzere geri gönderildiği, idare tarafından söz konusu iadenin 08.10.2014 tarihinde teslim alındığı sabit olmakla bu bağlamda davacıya posta yoluyla yapılmış bir tebligatın bulunduğunu kabule hukuken olanak bulunmadığından davacı tarafından komisyon kararını elden aldığı tarihten itibaren 4734 sayılı yasada öngörülen sürede şikayet başvurusunda bulunulduğu sonucuna varıldığından davalı idare tarafından esasa girip inceleme yapılması gerekirken itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu 08.12.2014 gün ve 2014/UH.11-3920 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.