Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMET ALIMLARI HK.

KARAR: TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMET ALIMLARINDA PUAN BİRİMİ ÜZERİNDEN SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İŞLERDE BİR HİZMETİN PUANININ ARTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN KAYNAKLANAN FİYAT DEĞİŞİMLERİ İÇİN FİYAT FARKI HESAPLANAMAZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1588

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 27

“Birim fiyat teklif almak suretiyle kısmi teklife açık olarak 21.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede 19 adet doküman indirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu kararı alınmadığı başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.

İhale konusu hizmet alımının süresinin 24 ay olduğu, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken ve birim fiyat teklif cetvelinde SUT puanlarının esas alındığı anlaşılmıştır.

… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında yer verilen “sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” şeklindeki genel nitelikli düzenlemeye istisna olmak üzere anılan maddenin onbirinci fıkrasında,  teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamayacağının anlaşıldığı,

21.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu hizmet alımının gerek yaklaşık maliyet hesabından gerekse birim fiyat teklif cetvelinden  SUT puanları esas alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığının tespit edildiği, dolayısıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında yer verilen “sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” şeklindeki genel nitelikli düzenlemeye istisna olmak üzere anılan maddenin onbirinci fıkrasında,  teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamayacağı açıklaması çerçevesinde söz konusu ihalede fiyat farkı hesaplanamayacağı bu bağlamda başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, iddia konusu edilen hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.”